Program Polskiej Konferencji 
Optycznej 2022

Sesja plakatowa

Lista plakatów 

A. Anarthe, P. Kolenderski

Wykonalność optycznego łącza komunikacyjnego w wolnej przestrzeni zależy od całkowitych strat mocy optycznej spowodowanych turbulencjami atmosferycznymi. W tym projekcie pracujemy nad stworzeniem zestawu laboratoryjnego, który będzie wykorzystywany do testowania wydajności modemu satelitarnej komunikacji optycznej poprzez symulację typowych efektów, takich jak zanik czasowy, przesunięcie dopplerowskie, prędkości dopplerowskie i scyntylacja. Realizacja oparta jest na światłowodach z elektrooptycznym modulatorem intensywności sterowanym generatorem przebiegów arbitralnych. Projekt jest częścią kontraktu Europejskiej Agencji Kosmicznej „ARTES 4.0 SPL Optical Communication – CCSDS standardized ranging for optical communication terminals” prowadzonego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Syderal Polska i Work Microwave GmbH.

P. Arcab, B. Mirecki, M. Stefaniuk, M. Pawłowska, M. Trusiak

Bezsoczewkowa mikroskopia holograficzna umożliwia obrazowanie dużego pola widzenia z wysoką rozdzielczością w prostym układzie. Do zarejestrowania hologramu z gęstymi prążkami interferencyjnymi (kodującymi informacje o wysokich częstościach obiektowych) wymagana jest długa droga koherencji, która też często powoduje występowanie szumów speklowych oraz tworzenie się pasożytniczych rodzin prążków interferencyjnych. Wstawienie w układ wirującej matowej płytki przyczynia się do zaburzenia koherencji przestrzennej. Zaproponowana modyfikacja prostego układu mikroskopu bezsoczewkowego pozwala na eliminację znacznych szumów (zarówno w amplitudzie jak i w fazie) niewielkim kosztem, bez znacznej ingerencji w układ i co najważniejsze bez spadku rozdzielczości rekonstrukcji.

P. K. Bałdyga, J. Mierczyk, Z. Mierczyk

Do badań promieniowania kosmicznego stosowane są różne rodzaje detektorów. Jednym z nich są kryształy scyntylacyjne będące konwerterami promieniowania wysokoenergetycznego na promieniowanie z zakresu ultrafioletowego (UV), widzialnego (VIS) lub podczerwonego (IR). Celem pracy było zbadanie właściwości widmowych wybranych scyntylatorów i poszerzenie bazy wiedzy na ich temat. Do badań wybrano YAG(Ce), NaI(Tl), CsI(Tl), LYSO(Ce), BaF2 oraz BGO. Wykonano badania charakterystyk transmisyjnych w szerokim zakresie widmowym (UV-VIS-IR) oraz wyznaczono matryce wzbudzeniowo-emisyjne. Fluorescencję materiałów zbadano w systemie spektrofluorymetru FL900 Edinburgh Instruments. Badane kryształy stanowić będą scyntylatory do systemów monitorowania promieniowania kosmicznego.

J. Barański, G. Budzyń, J. Rzepka

Prezentujemy prototyp precyzyjnego laserowego dalmierza z przeznaczeniem do kalibracji obrabiarek numerycznych. Pozwala on na pomiar absolutnej odległości w zakresie i z dokładnością umożliwiającą zastosowanie przemyśle maszynowym.

R. Buczyński, M. Franczyk, D. Pysz, R. Stępień, J. Cimek, M. Klimczak, L. Zhao, I. Kasik, P. Peterka, R. Kasztelanic

Przedstawiono nową koncepcję jednordzeniowego światłowodu aktywnego przeznaczonego do jednoczesnego generowania wysokiej jakości wiązki laserowej w dwóch pasmach tramsmisji. Wytworzony światłowód został zastosowany do budowy lasera testowego generującego jednocześnie na długościach fal 1040 i 1534 nm.

T. Śmiarowski, Z. Jaroszewicz

Do analizy binarnych siatek fazowych o różnych wysokościach stopnia zastosowano metodę Rigorous Coupled-Wave Analysis (RCWA), a następnie porównano z wynikami standardowej skalarnej teorii dyfrakcji oraz jej rozszerzonej wersji opartej na tzw. efekcie cienia.

M. Jastrzębski, S. Kurzyna, M. Lipka, M. Parniak

Zbadaliśmy efekt Hong-Ou-Mandla dla stanów koherentnych lasera femtosekundowego opóźnianych w czasie i przesuwanych w częstości. Do przesunięć spektralnych używamy elektrooptycznego modulatora fazy, do którego trafiamy zarówno impulsem z lasera jak i zsynchoronizowanym z nim sygnałem RF. Do kalibracji sprzętu używamy specjalnie zbudowanego ultrarozdzielczego spektrometru opartego na liniowym detektorze fotodiodowym. Widmo lasera zawężamy układem 4f z precyzyjną przesłoną. Planujemy modyfikacje naszego eksperymentu obejmujące oświetlanie specjalnej komórki z rubidem jak również rozbudowanie układu na pojedyncze fotony z interferometru Sagnaca. Pomiar wykorzystujący pojedyncze fotony pozwoli odzyskać funkcję dopasowania fazowego dla używanego kryształu PPKTP.

O. Kaczkoś, A. Zielińska, M. Marzejon, J. Solarz- Niesłuchowski, J. Pniewski, K. Komar

Widzenie dwufotonowe polega na postrzeganiu wiązki laserowej o krótkich impulsach z zakresu bliskiej podczerwieni. Zjawisko opiera się na absorpcji dwufotonowej zachodzącej w pigmentach wzrokowych. W badaniu wyznaczono funkcję czułości kontrastowej (CSF) dla bodźca jedno- i dwufotonowego. Otrzymane wartości różnią się istotnie: CSF dla bodźca dwufotonowego charakteryzuje się szerszym zakresem dynamicznym niż dla bodźca jednofotonowego. Uzyskane wyniki pokazują, że zastosowanie widzenia dwufotonowego do wyświetlaczy AR/VR może umożliwić uzyskanie bodźców o lepszym kontraście.

J. K. Kalaga, W. Leoński, A. Kowalewska-Kudłaszyk, R. Szczęśniak, M. W. Jarosik

Rozważamy układ składający się z dwóch oddziałujących ze sobą anharmonicznych oscylatorów kwantowych typu Kerra wzbudzanych przez serie ultrakrótkich impulsów. Dla takiego układu omawiamy wpływ charakterystyki wzbudzeń na generowanie stanów splątanych. Dodatkowo pokazujemy, że efektywność kreacji stanów maksymalnie splątanych lub prawie maksymalnie splątanych silnie zależy od czasu pomiędzy dwoma kolejnymi impulsami oraz od zastosowanego schematu wzbudzeń. Przykładowo, sprawdzamy jak tworzenie splątania zależy od faktu, że oba podukłady wzbudzane są jednocześnie i jak częstotliwości tych wzbudzeń wpływają na omawiane procesy.

M. Kaluza, M. Surma, P. Komorowski, M. Walczakowski, A. Siemion

Szybki rozwój technologii terahercowej (THz) obserwowany jest w wieku dziedzinach, takich jak telekomunikacja, astronomia, systemy bezpieczeństwa czy medycyna. Zastosowania te niosą ze sobą zapotrzebowanie na nowe, wydajne optycznie materiały. Niektóre polimery wykorzystywane w druku przestrzennym (druku 3D) posiadają bardzo dobre właściwości optyczne w zakresie premiowania THz, a sama technologia pozwala na szybkie prototypowanie złożonych elementów optycznych niskim kosztem. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości optycznych materiałów polimerowych oraz kompozytów wykorzystywanych w druku 3D przy użyciu terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu (THz TDS).

P. Karasiński

Metodą zol-żel i techniką dip-coating wytwarzane są warstwy falowodowe o współczynnikach załamania (n~1,8), które są platformę materiałową dla rozwoju optyki zintegrowanej. Cechują się one niskimi stratami optycznymi, wysoką odpornością chemiczną i stabilnością parametrów w długim okresie czasu. W prezentacji przedstawiona zostanie metoda wytwarzania warstw falowodowych i metody ich charakteryzacji. Omówione zostaną właściwości wytwarzanych warstw falowodowych oraz ich aktualne i perspektywiczne zastosowania. Przedstawione zostanie porównanie opracowanej platformy materiałowej z innymi platformami optyki zintegrowanej.

B. W. Klus, U. A. Laudyn, M. Kwaśny, M. A. Karpierz

W pracy zaprezentowane zostaną wyniki pomiarów nieliniowości w nematycznych ciekłych kryształach zarówno nieliniowości termicznej, jak i reorientacyjnej. Pomiary przeprowadzone zostały dla czystych ciekłych kryształów oraz ciekłych kryształach domieszkowanych barwnikiem. Do uzyskania wyników eksperymentalnych wykorzystany został układ skanowania podłużnego. Ponadto, w pracy zaprezentowana zostanie metoda pomiaru stałych elastyczności z wykorzystaniem układu skanowania podłużnego.

N. Błocki, J. Bolek, Z. Jaroszewicz, K. Kakarenko, A. Kołodziejczyk, K. Petelczyc

Wystąpienie prezentuje modele wewnątrzgałkowych soczewek Light Sword Lens (LSL IOL) i eksperymentalne badania porównawcze z dostępnymi na rynku najnowszymi, wewnątrzgałkowymi soczewkami wieloogniskowymi. Proponowane soczewki LSL IOL charakteryzują się zmieniającą się kątowo mocą optyczną. Pomiary zostały oparte na analizie ognisk wzdłuż osi optycznej (PSF), modulacyjnej funkcji przenoszenia (MTF) oraz skumulowanej modulacyjnej funkcji przenoszenia (MTFA). Soczewka LSL IOL umożliwia pomimo rozogniskowania do 4 dioptrii (D) uzyskanie obrazowania z powiększoną głębią ostrości przy wysokiej jednorodności PSF, MTF, MTFA. Zaproponowana koncepcja wydaje się być bardzo obiecująca dla korekcji starczowzroczności, umożliwiając odzyskanie funkcjonalnego widzenia.

K. Komar, M. Marzejon, A. Zielińska, M. Szkulmowski, M. Wojtkowski

W widzeniu dwufotonowym za percepcję światła odpowiada absorpcja dwufotonowa w fotoreceptorach zachodząca podczas skanowania siatkówki oka impulsowym podczerwonym laserem. Na plakacie omówiono parametry wiązki wpływające na jasność bodźca w kontekście zastosowania efektu w wyświetlaczach AR/VR (ang. Augmented/Virtual Reality).

M. Kopciuch, A. Sierant, S. Pustelny

Proces STIRAP pozwala na koherentny transfer populacji pomiędzy różnymi stanami. „Podręcznikowym” przykładem STIRAPu jest transfer populacji pomiędzy dwoma długożyjącymi stanami podstawowymi poprzez ich optyczne sprzężenie do stanu wzbudzonego [1]. Obecność dodatkowego stanu wzbudzonego modyfikuje wydajność transferu [2], uzależniając ją od odstrojenia wiązek sprzęgających. W referacie przedstawimy analizę teoretycznego tego procesu w realistycznym układzie czteropoziomowym (linia D1 87Rb). W szczególności, zaprezentujemy możliwość „wyłączenia” transferu poprzez odpowiednie dostrojenie wiązek światła sprzęgającego. Przedyskutujemy również możliwość realizację takiego eksperymentu w parach atomowych.

M. Kostrzewa, V. Le Duc, J. K. Kalaga, W. Leoński, K. Gruszka

Rozważamy układ PT-symetryczny, składający się z trzech oddziałujących ze sobą jedno-modowych rezonatorów optycznych. Dla takich układów badamy możliwość generacji sterowalności kwantowej typu EPR. Pokazujemy, że przy zachowaniu symetrii PT, pojawiająca się tam sterowalność silnie zależy od siły interakcji między rezonatorami oraz zysków i strat energii całego układu. Pokazujemy również, w jakich warunkach można uzyskać najsilniejszą sterowalność oraz czy sąsiedztwo punktu wyjątkowego wpływa na generowanie sterowania kwantowego.

R. Kosturek, M. Dudek, L. Jaroszewicz

Celem pracy było zbadanie możliwości lasera ekscymerowego w kształtowaniu powierzchni włókna światłowodowego pod kątem przyszłych zastosowań czujnikowych. Wykonano szereg prac technologicznych w tym, przygotowanie układu do przeprowadzania ablacji laserowej, zbadanie wpływu energii impulsów na jakość kształtowanej powierzchni a także charakteryzacja uzyskanych elementów na skaningowym mikroskopie elektronowym. Zestawiono wyniki dla dwóch rodzajów włókien w tym: SMF (single mode fiber) oraz MMF (multi mode fiber).

M. Koźbiał, J. Kołodyński

Rozważamy problem estymacji fazy w podejściu bayesowskim w interferometrii Macha-Zehndera, aby pokazać, że mając częściową wiedzę na temat prawdziwej wartości mierzonej fazy oraz używając możliwych do wytworzenia stanów światła o skończonej liczbie fotonów, możliwe jest osiągnięcie znacznie dokładniejszych wyników niż dla strategii klasycznych. Wyniki poddają w wątpliwość konieczność rozważania skomplikowanych optymalnych dwumodowych stanów światła, które są w praktyce niemożliwe do przygotowania w praktyce. Ponadto rozważana jest również adaptywna technika pomiaru opierająca się na detekcji pojedynczych fotonów. Głównym wnioskiem jest to, że jeśli tylko pierwotna wiedza na temat fazy jest wystarczająca, użycie kwantowych stanów światła umożliwia istotne zwiększenie dokładności pomiaru.

M. Piszczek, A. Kucharczyk, K. Suchecki, M. Maciejewski, M. Pomianek, L. Jodłowski, P. Krukowski

Opracowano stanowisko do obiektywnej analizy akomodacji oparte o analizę refleksu siatkówkowego. Do poprawnego działania układu jest potrzebna analiza obrazowa. Stanowisko posiada dwa tory optyczne. Pierwszy generuje na siatkówce oka widoczny w paśmie VIS bodziec do akomodacji (dla różnych odległości) oraz odpowiadający mu znacznik pomiarowy w paśmie NIR. Drugi tor rejestruje obraz siatkówki. Głównym celem zaproponowanego optoelektronicznego oka jest wytworzenie odpowiednich obrazów dla analizatora akomodacji (zbliżonych do tych w ludzkim oku). Przetestowano dwa rozwiązania. W pierwszym wariancie płaszczyzną obrazową był sensor kamery w drugim dyfuzor. Przetestowano dwa rozwiązania optoelektronicznego oka z punktu widzenia możliwości analizy obrazów w układzie do pomiaru stanu akomodacji.

M. Kwaśny, U. A. Laudyn

W pracy zaprezentowana zostanie metoda zwiększenia efektywności nieliniowego procesu mieszania czterofalowego w nieliniowym optycznie kilkumodowym włóknie światłowodowym z wykorzystaniem dodatkowej wiązki sygnałowej. Uzyskane wyniki eksperymentalne potwierdzają wysoką efektywność konwersji wiązki pompującej na wiązki Stokesa i anty-Stokesa.

W. Leoński, J. K. Kalaga, R. Szczęśniak

Rozważamy układ składający się z dwóch nieoddziałujących ze sobą łańcuchów kubitów. Każdy łańcuch jest modelowany przez N anharmonicznych oddziałujących ze sobą oscylatorów kwantowych typu Kerra. Dla takiego układu analizujemy ewolucję czasową parametrów opisujących sterowalności między kubitami należącymi do tego samego lub różnych łańcuchów, a także omawiamy właściwości generowanej sterowalności. Pokazujemy, że jeśli dwa pierwsze kubity należące do oddzielnych łańcuchów są przygotowane w stanie sterowalnym, to taki stan można skutecznie przenieść od pierwszej do ostatniej pary kubitów.

E. Kukowka, G. Łukasiewicz, M. Padniuk, S. Pustelny

Sieć GNOME składa się z rozproszonych i zsynchronizowanych magnetometrów optycznych, które poprzez pomiary korelacyjne poszukują sygnałów mogących świadczyć o czasowozależnym oddziaływaniu z ciemną materią. Jest to~możliwe, ponieważ z jednej strony magnetometry optyczne są najdokładniejszymi znanymi obecnie czujnikami pola magnetycznego, z drugiej zaś mogą być one wykorzystywane również do poszukiwań niemagnetycznych oddziaływań spinowych, w~tym takich wywoływanych oddziaływaniem z ciemną materią. W~szczególności stosuje się je do poszukiwania aksjonów i cząstek aksjonopodobnych. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną badania prowadzone przy pomocy sieci GNOME ze~szczególnym uwzględnieniem analizy rejestrowanych sygnałów pod kątem poszukiwania ścian domenowych ultralekkiej ciemnej materii.

M. Mikołajczyk, A.Widomski, F. Sośnicki, M. Karpiński

Pomiar widma pojedynczych fotonów jest polem o rosnącej wadze. W tej pracy prezentujemy pomiary widma pojedynczych fotonów z użyciem spektrometru Dyspersyjnej Transformaty Fouriera o wiodącej rozdzielczość 22 pm.

B. Mirecki, P. Arcab, M. Rogalski, M. Trusiak

Bezsoczewkowa mikroskopia holograficzna (DLHM z ang. Digital Lensless Holographic Microscopy), jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Ze względu na swoje cechy, takie jak duże pole widzenia, oraz wysoka rozdzielczość, staje się często wykorzystywanym narzędziem. DLHM wyróżnia prostota układu, obniżająca koszty budowy takiego systemu. Tematem pracy jest analiza hologramów rejestrowanych przy niskiej intensywności oświetlenia w DLHM. Głównym problemem uzyskanych rekonstrukcji jest znaczący szum sprzętowy. Aby go zredukować i zachować metrologiczny charakter układu należy zastosować zaawansowane algorytmy numeryczne. Wyniki pokazują, że obrazowanie w niskiej intensywności po obróbce numerycznej, pozwala uzyskać rezultaty podobne do rejestrowanych ze standardową intensywnością.

J. Mnich, Ł. Sterczewski, J. Sotor

Prezentujemy koncepcję oraz realizację szybkiej i uniwersalnej 400-ps optycznej linii opóźniającej skanującej zakres 34 ps z częstotliwością 24 Hz, o napędzie opartym na VCA (ang. Voice Coil Actuator). Linię wykorzystano do realizacji czasowego spektrometru terahercowego.

M. Nikodem, M. Zatorska, G. Gomółka

Światłowody domieszkowane bizmutem są interesującym ośrodkiem aktywnym dla zakresu spektralnego pomiędzy 1600 a 1800 nm. Na konferencji przedstawiamy wyniki badań eksperymentalnych związanych z generacją i wzmacnianiem fal optycznych w paśmie powyżej 1600 nm. Zademonstrujemy przestrajalny laser światłowodowy o zakresie strojenia 187 nm (1617 1804 nm) oraz wzmacniacz światłowodowy o mocy wyjściowej ponad 200 mW. Omówimy także zastosowanie wzmacniacza do zwiększenia czułości detekcji metanu z wykorzystaniem spektroskopii fotoakustycznej.

M. P. Nowak, T. Stefaniuk, T. Wojciechowski, O. Chernyayeva, B. Bartosewicz, P. Wachulak, P. Nyga

Struktury plazmoniczne w ostatnich latach są badane pod kątem uzyskania efektów koloru strukturalnego. W pracy prezentujemy asymetryczne struktury Fabry-Perot (F-P) typu metal-izolator-metal wykonane z glinu i ditlenku krzemu. Struktury zostały wytworzone za pomocą techniki fizycznego osadzania z fazy gazowej. Kontrolując parametry procesu wytwarzania glinu uzyskaliśmy warstwy o znacząco różnych przenikalnościach elektrycznych. Rezonatory F-P zaprojektowaliśmy tak, aby uzyskać szeroki zakres kolorów w odbiciu i transmisji. Stosując warstwy glinu o różnej przenikalności elektrycznej możemy kontrolować poziom absorpcji elementu F-P i szerokość charakterystycznych dla niego maksimów, a tym samym nasycenie obserwowanych kolorów.

M. Padniuk, G. Łukasiewicz, E. Kukowka, S. Pustelny

Istnienie ciemnej materii jest jednym z najważniejszych nierozwiązanych problemów współczesnej fizyki. Mimo dekad poszukiwań, do tej pory ciemnej materii nie udało się bezpośrednio zaobserwować. Może to być spowodowane wciąż niewystarczająco czułymi eksperymentami, ale także popełnianymi błędami metodologicznymi prowadzonych badań. Podejmując próbę rozwiązania tego drugiego problemu, opracowaliśmy nowy czujnik, który ma pozwolić na poszukiwanie określonych kandydatów ciemnej materii (ultralekkiej materii barionowej – UMB). Podczas referatu zaprezentowana zostanie zasada działania oraz osiągane parametry tego samokompensującego się magnetometru atomowego oraz schematy jego zastosowań w poszukiwaniach ciemnej materii.

J. Piłka, M. Kwaśny A. Filipkowski, R. Buczyński, M. Karpierz, U. Laudyn

W niniejszej pracy prezentujemy układ do konwersji liniowo spolaryzowanej wiązki gaussowskiej na wir optyczny o zadanej polaryzacji, bazujący na trzyczęściowym ciekłokrystalicznym konwerterze polaryzacji sterowanym prądowo oraz sferycznej płytce fazowej wykonanej z nanorurek szklanych.

J. Piłka, M. Czerniewicz, M. Kwaśny, U. Laudyn

Niniejsza praca poświęcona jest układowi dokonującemu prostych operacji arytmetycznych na ładunkach wirów optycznych umożliwiając ich swobodną modyfikację. W tym celu wykorzystano kombinację ciekłokrystalicznych elementów fazowych sterowanych prądowo, dzięki czemu możliwa jest praca w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni.

J. Pniewski, D. Pysz, L. Chu Van, Q. Ho Dinh, H. Le Van, K. Borzycki, R. Buczyński, K. Dinh Xuan, V. Cao Long

W prezentacji przedstawiono optymalizację numeryczną i wytworzenie światłowodów anty-rezonansowych ze szkła krzemionkowego, przeznaczonych do transmisji światła w zakresie długości fal około 2 µm. Włókno antyrezonansowe z 7 kapilarami zoptymalizowano pod kątem transmisji szerokopasmowej o niskich stratach. Na podstawie wyników symulacji numerycznych wytworzono dwa włókna stack-and-draw, które posiadają okna transmisyjne w zakresach odpowiednio 1,5–2,8 µm i 1,5–2,5 µm. Zaletami włókien są duże rdzenie o średnicy 50 µm oraz możliwość łączenia ze standardowymi włóknami krzemionkowymi. Opracowane światłowody mogą być wykorzystane np. do prowadzenia impulsów o dużej mocy lub w zastosowaniach czujnikowych.

P. Put, S. Alcicek, S. Pustelny

Eksperyment rezonansu jądrowego może być prowadzony w warunkach
silnego pola magnetycznego, ale również ultra-niskiego lub wręcz zerowego pola,
gdzie detekcja prowadzona jest przy użyciu magnetometrów optycznych

P. Rajchel-Mieldzioć, P. Hańczyc, P. Fita

Wykonano czasowo-rozdzielczą analizę właściwości emisyjnych adduktów fluoroforu – tioflawiny T, ze strukturami DNA zawierającymi motywy o szczególnym znaczeniu biologicznym. Wykazano, iż wzajemna zależność między trzema trybami wiązania determinuje wydajność fluorescencji fluoroforu oraz czas życia stanu wzbudzonego.

K. A. Rutkowska, P. Sobotka, Sz. Baczyński, A. Dybko, K. Marchlewicz, M. Juchniewicz

Praca dotyczy przestrajalnych, sterowanych polem elektrycznym falowodowych układów optofluidycznych w postaci mikrokanałów wytworzonych w PDMS i wypełnionych materiałem ciekłokrystalicznym. Nowatorstwo zaproponowanego rozwiązania wynika z zastosowania elektrod w formie mikrokanałów wypełnionych stopem metali w stanie ciekłym.

P. Sikora, A. Głuszek, A. Hudzikowski, J. Sotor

Prezentujemy układ stabilizacji częstotliwości: repetycji (frep) i obwiednia-nośna (fceo) erbowego lasera światłowodowego z pasywną synchronizacją modów, który zaimplementowano w strukturze układu programowalnego FPGA. Przeprowadzono eksperymentalną analizę porównawczą jakości stabilizacji częstotliwości frep i fceo dla układów na bazie FPGA i analogowych regulatorów PID

Ł. Sterczewski, J. Sotor

Solitony optyczne mogą grupować się w struktury zbliżone właściwościami do cząsteczek i kryształów. Wykorzystując interferometrię dwóch optycznych grzebieni częstotliwości, badamy dynamikę zmian zależności fazowych i czasowych w związanych solitonach optycznych z mikrosekundową rozdzielczością czasową.

M. Surma, M. Kałuża, P. Komorowski, P. Zagrajek, A. Siemion

Prezentowana praca przedstawia próbę wykorzystania struktur dyfrakcyjnych w celu uzyskania jednorodnego oświetlenia dla promieniowania terahercowego. Przeprowadzono symulacje dla różnych wersji podziału struktur na części. Do symulacji wykorzystano zmodyfikowany algorytm Ping-Pong. Przy propagacji zastosowano zmodyfikowaną metodę splotową. Struktury wykonano metodą osadzania topionego materiału. Następnie przebadano wydrukowane struktury w terahercowym układzie optycznym z powielaczem częstotliwości jako źródło oraz dioda Schottky’ego w falowodzie zakończonym anteną rożkową jako detektor.

J. Szlachetka, S. Kolenderska, P. Kolenderski

Kwantowa optyczna tomografia koherentna (Q-OCT) ma wiele zalet w porównaniu ze swoim klasycznym odpowiednikiem, optyczną tomografią koherentną (OCT): zapewnia zwiększoną rozdzielczość osiową i jest odporna na efekty dyspersyjne. Rdzeniem Q-OCT jest interferencja kwantowa splątanych w spektrum par fotonów w konfiguracji Hong-Ou-Mandel. Tę dwufotonową interferencję można zaobserwować w domenie czasu w postaci dołka w liczbie koincydencji lub w domenie Fouriera za pomocą pomiaru widma łącznego. Przebadaliśmy zastosowanie podejścia spektralnego przy pomocy klasycznych impulsów świetlnych, których natężenie zostało zredukowane do poziomu pojedynczych fotonów. Dzięki temu udało nam się zaobserwować znaczącą różnicę w charakterystyce widma łącznego otrzymanego przy pomocy splątanych fotonów oraz

J. Szpygiel, M. Rogalski, M. Trusiak

Praca prezentuje analizę porównawczą wyników rekonstrukcji fazy za pomocą transformacji Hilberta-Huanga oraz transformacji Fouriera. Przedmiotem analizy były interferogramy z wysokoczęstotliwościowym obiektem zakodowanym w fazie. Zaprezentowano wyniki przemawiające na korzyść zastosowania transformacji Hilberta-Huanga w przypadku interferogramów o wysokiej częstości nośnej i wolnozmiennym tłem o wysokiej amplitudzie. W pracy wskazano na ograniczenia otrzymywania interferogramów o wysokiej częstości nośnej jak i na ograsniczenia samej transformaty Fouriera w przypadku obiektów o szybkiej zmienności, które nie pozwalają na wysokojakościową rekonstrukcję rozkładu fazowego.

E. Wdowiak, M. Ziemczonok, A. Kuś

Fantom komórki biologicznej jest wielomateriałową strukturą wykonaną techniką polimeryzacji dwufotonowej. Dzięki złożonej przestrzennie strukturze oraz szerokiemu zakresowi wartości współczynnika załamania w obiekcie, cechy fantomu stanowią udoskonaloną analogię do budowy rzeczywistych komórek biologicznych. Obiekt ten znajduje szerokie zastosowanie w kalibracji oraz metrologicznej ewaluacji odwzorowania w rozwijających się współcześnie technikach ilościowej mikroskopii fazowej.

D. Włodzyński, T. Sowiński

W dwuskładnikowej mieszaninie kilku ultrazimnych atomów fermionowych o różnych masach, pod wpływem silnie odpychających oddziaływań międzyskładnikowych, dochodzi do separacji komponentów, której szczegóły zależą od kształtu potencjału pułapkującego. Jeżeli mieszanina znajduje się w jednowymiarowym pudle potencjału, to w stanie podstawowym lżejsze atomy znajdują się w centrum pułapki, podczas gdy cięższe atomy gromadzą się przy ścianach. W jednowymiarowym potencjale harmonicznym jest odwrotnie – cięższe atomy okupują centrum pułapki. Gdy potencjał płynnie zmienia się z jednego w drugi, dochodzi do przejścia strukturalnego, które wykazuje podobieństwa do kwantowych przejść fazowych. W naszej pracy przeanalizowaliśmy to przejście w przypadku nieadiabatycznej zmiany kształtu potencjału.

G. Żegliński, A. Golis, J. Kopczyński, D. Karczewicz

Praca przedstawia wyniki pomiarów dyspersji polaryzacyjnej dla nowych kabli telekomunikacyjnych zawierających światłowody mikrostrukturalne ITU-T G.657B3. Dla kabli została przygotowana zmieniona i wydłużona procedura badań klimatycznych pozwalająca na szybsze określenie procesu starzeniowego kabla.

G. Żegliński, E. Weinert-Rączka, P. Mergo

Praca zawiera wyniki pomiarów dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej nowego światłowodu sześciomodowego do zastosowań telekomunikacyjnych. Pomiary zostały wykonane metodą opóźnień czasowych dla modów LP01, LP11,LP21, LP31, LP12 i LP02. Sprawdzono wpływ warunków temperaturowych, w zakresie -40 – +70 st.C, na wyniki pomiarów.